Om brandsäkerhet och brandtätning

”Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel får inte försämra

byggnadsdelens brandmotstånd”

Brandspridning mellan brandceller, t.ex. våningsplan och installationsstråk, utgör en av de stora brandfarorna i dagens byggnader.

En effektiv brandtätning av genomföringar kan skilja på tillbud och katastrof. Därför är det beklagligt att de s.k. passiva brandskyddet i många fall utförs på fel sätt och ibland inte utförs alls.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Det ska alltid ske efter ombyggnadsarbeten då nya genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Kontakta gärna oss för en genomgång/besiktning.

Med brandcell avses en avgränsad del av byggnaden inom vilken en brand under föreskriven tid, t.ex 60 minuter, kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

”Ingen brandtätning eller bristfällig brandtätning kan leda till snabb brandspridning”

Kunskap

Monteringsanvisningar fungerar utmärkt i en perfekt värld. Verkligheten ser inte alltid ut så.
Kontakta oss gärna för specifika fall som behöver en unik lösning,