Om brandsäkerhet och brandtätning

“Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdel får inte försämra

byggnadsdelens brandmotstånd”

Brandspridning mellan brandceller, t.ex. våningsplan och installationsstråk, utgör en av de stora brandfarorna i dagens byggnader.

En effektiv brandtätning av genomföringar kan skilja på tillbud och katastrof. Därför är det beklagligt att de s.k. passiva brandskyddet i många fall utförs på fel sätt och ibland inte utförs alls.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet. Det ska alltid ske efter ombyggnadsarbeten då nya genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd. Kontakta gärna oss för en genomgång/besiktning.

Med brandcell avses en avgränsad del av byggnaden inom vilken en brand under föreskriven tid, t.ex 60 minuter, kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

Passivt Brandskydd

I Boverkets Byggregler (BBR) avsnitt 5, innehåller regler om brandskydd och beskriver minimikraven på säkerhet i händelse av brand i samband med uppförande av nya byggnader och vid ändring av byggnader.

Kravet på säkerhet i händelse av brand finns i PBL (Plan- och bygglag), och gäller för alla byggnadsverk. Byggnadsverk är byggnader eller andra anläggningar. BBR ger därmed enbart förtydliganden till en delmängd av de byggnadsverk som PBL (Plan- och byggförordning) ställer krav på.


Brandcell

» avses en avgränsande del av byggnaden inom vilken en brand under föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden.

Brandvägg
» avses en vägg med särskilt utförande och brandtålighet.
» ska kunna klara den mekaniska påverkan som kan uppstå om en byggnad rasar.
» kan utföras av betong, murverk, stål eller likvärdigt material
» gipsskivekonstruktion (lättvägg) kan inte användas

Brandtekniska klasser
»
R = bärförmåga
»
E = Integritet (Täthet)
»
I = Isolering (Temperaturkrav)

Beteckningar R, E och I åtföljs av ett tidskrav 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter.

 

Vi har utvecklat produkter och utfört entreprenader inom Passivt Brandskydd i över 30 år med ambitionen att det ska vara enkelt, säkert, hållbart samt kostnadseffektivt att använda dem.

“Ingen brandtätning eller bristfällig brandtätning kan leda till snabb brandspridning”

Kunskap

Monteringsanvisningar fungerar utmärkt i en perfekt värld. Verkligheten ser inte alltid ut så.
Kontakta oss gärna för specifika fall som behöver en unik lösning.

För brandkonsulter och besiktningsmän

Har du frågor om våra typgodkända och dokumentera brandtätningssystem som vi använder så är det bara att höra av dig.